بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور

بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور

یکی از عمده ترین معضلات محیط زیستی کشورهای جهان ازجمله ایران، آلودگی هوای شهری است. حفظ کیفیت محیط زیست و ارتقای شاخصهای کیفیت هوا، نشان از توسعه یافتگی هر کشور دارد و یکی از حقوق شهروندی محسوب شده که نظام حکمرانی موظف به تحقق آن است. لازمه موفقیت در حل معضل آلودگی هوا قبل از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و طرحهای کنترلی کاهش آلایندهها، وجود سلسله قوانین و مصوبات همراستا و منسجم و نظارت بر اجرای صحیح آنها است. قوانین هماهنگ، بازدارنده و شفاف در کنار ساختار اداری و سازمانی نقش مهمی در موفقیت برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در افق کوتاه‌مدت و بلندمدت در دستیابی به اهداف دارند. برای برنامه‌ریزی جهت کاهش آلودگی هوا و ارائه طرحهای کنترلی نیاز است پس از شناسایی منابع آلایندگی، راهکارهای مناسب جهت کاهش انتشار منابع با توجه به محدودیت مالی تدوین و اجرایی شوند.
پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف اخیرا در ‌این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور پرداخته است.
لینک دانلود گزارش این پژوهش در انتهای همین صفحه می‌باشد.


 

دانلود فایل