طراحی و ساخت سامانه جداساز میکروفلوئیدیکی

21 Feb 2021
842

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف برای اولین بار در ایران ،موفق به طراحی و ساخت سامانه جداساز میکروفلوئیدیکی سلول های سرطانی شدند.