ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

آمادگی همه جانبه دانشگاه صنعتی شریف برای کمک به مهار کرونا

دکتر فتوحی رئیس دانشگاه شریف در گفتگو با ایرنا گفت: دانشگاه شریف در راستای کنترل و مقابله با شیوع بیماری کرونا آمادگی همکاری همه جانبه در زمینه های تخصصی و فنی ...