اهداف راهبردی


  • توسعه پایگاه اطلاعات انرژی
  • توسعه بسته نرم افزاری پشتیانی برنامه ریزی انرژی
  • توسعه کانون تفکر انرژی
  • ایجاد ارتباط موثر با پژوهشگران و نهادهای پژوهشی در زمینه مدلسازی انرژی
  • ارتباط با نهادهای مدنی و بخش های فرهنگی بمنظور بهبود وضعیت مصرف انرژی
  • ارتباط و ارائه مشاوره به نهادهای مدیریتی و تصمیم گیری در حوزه انرژی کشور
  • توسعه دانش و مدلها در زمینه هاب انرژی
  • تدوین سالیانه Energy outlook کشوری و تلاش در جهت تبدیل آن به یک مرجع ملی