نگارش هندبوک واحد های جداسازی هوا به روش کرایوژنیک (ASUs)

کارفرما

شرکت هوا ابزار تهران (هتکو)

موضوع

همکاری با شرکت هوا ابزار تهران جهت انتشار هندبوک واحد های جداسازی هوا