اعضای هیئت علمی

Responsive Image

مهندس علیرضا نظری

مرتبه دانشگاهی:مربی
سمت:هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست
تخصص: مهندسی در پردازش و تصفیه  اب و فاضلاب
ایمیل: alavi@sharif.edu
شماره اتاق: 308
شماره تماس: 66085177  داخلی

Go Somewhere
Responsive Image

دکتر ایوب ترکیان

مرتبه دانشگاهی:دانشیار
سمت: مدیر گروه آب و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط‌زیست 
تخصص: محیط زیست
ایمیل: torkian@sharif.edu
شماره اتاق: 413
شماره تماس: 66085177  داخلی 425

Go Somewhere
Responsive Image

دکتر بیژن رحیمی

مرتبه دانشگاهی:استادیار
سمت : هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست
تخصص: نمک زدایی آب
ایمیل: bijan@sharif.edu
شماره اتاق: 307
شماره تماس: 66085177  داخلی420

Go Somewhere
Responsive Image

دکتر محمد میرزایی

مرتبه دانشگاهی:مربی
سمت : هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط‌زیست
تخصص: سازه های آبی
ایمیل: mirzai@sharif.edu
شماره اتاق: 315
شماره تماس 66085177  داخلی

Go Somewhere