مدیر آزمایشگاه: دکتر علی اکبر سجادی

دکترای شیمی معدنی (سوییس)

صفحه شخصی : sharif.edu/~sajadi

پست الکترونیک :sajadi@sharif.edu 

شماره داخلی :  263
 

کارشناس : مرضیه خالقیان

فوق لیسانس شیمی تجزیه