مرکز تحقیقات industry 4.0

اهداف راهبردی:

  • ارتقاء دانش نظری و کاربردی محققان و ذی‌نفعان گروه پژوهشی‌
  • به‌روزبودن با پیشرفت‌های علمی در زمینه‌ی صنعت 4/0 از طریق تعریف پروژه‌های مطالعاتی
  • گسترش نفوذ صنعت 4/0 در کشور از طریق پروژه‌های مشاوره‌ی صنعتی و مدیریتی
  • گسترش دانش بومی در زمینه‌ی توسعه‌ی ابزارهای پشتیبانی مدیریت صنعت 4/0
  • ارتباط با پیشروان صنعت 4/0 در کشور و ارائه‌ی مشاوره به آن‌ها
  • جذب محققان برجسته و پرتوان از زمینه‌های مختلف و استفاده از آن‌ها در پیشبرد مطالعات صنعت 4/0
  • برقراری ارتباط سازنده با سایر پژوهشگران و نهادها در زمینه‌ی راهکارهای تصمیم‌گیری و صنعت 4/0

محور های پژوهشی:

- پژوهش و ارائه‌ی راهکارهای صنعتی و ابزارهای پشتیبانی مدیریت در زمینه‌های

- انرژی‌های تجدیدپذیر

- بهره‌وری انرژی

- سرویس‌های مالی

- شبکه‌های توزیع انرژی