پژوهشگران

  • دکتر معین معینی اقطاعی
    • دکتری مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
    • مدیر گروه فناوری های نوین انرژی