اعضای هیأت علمی

Responsive Image

دکتر سید علی اکبر سجادی

مرتبه دانشگاهی :  دانشیار
سمت : هییت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه حرارتی
تخصص: شیمی معدنی
ایمیل: sajadi@sharif.edu
شماره اتاق: 305
شماره تماس: 66085177  داخلی 405

Go Somewhere
Responsive Image

دکتر شهناز قاسمی

مرتبه دانشگاهی :  استادیار
سمت : هییت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست و مدیر آزمایشگاه آب
تخصص: شیمی- شیمی فیزیک
ایمیل : sh.ghasemi@sharif.ir
شماره اتاق: 309
شماره تماس: 66085177  داخلی 421

Go Somewhere
Responsive Image

دکتر فرزام فتوت

مرتبه دانشگاهی :  استادیار
سمت : مدیر گروه محیط زیست پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت
تخصص: انرژی و محیط زیست (تبدیل زیست ماده و پسماندها به انرژی و سوخت)، فناوری های حذف و جداسازی کربن، فناوری سیال سازی، فناوری ذرات
ایمیل:  fotovat@sharif.edu
شماره اتاق:
شماره تماس: 66085177  داخلی

Go Somewhere