• تدوین و بروزرسانی مجموعه اطلاعات مرتبط با عرضه و تقاضای انرژی در کشور و جهان
  • توسعه مدلهای تحلیلی در زمینه عرضه، تقاضا و اقتصاد انرژی
  • ارائه تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای انرژی در سطح کشور و استانها
  • ارائه تحلیل وضعیت عرضه و تقاضای انرژی کشور در عرصه بین المللی
  • شناسائی پتانسیلهای بهینه سازی انرژی
  • تدوین راهکارهای کلی بهینه سازی انرژی در بخشهای مختلف اقتصاد
  • تحقق جایگاه کانون تفکر در بخش انرژی کشور
  • توسعه فعالیتهای مشترک علمی- پژوهشی در سطوح (داخلی و خارجی)