برای مشاهده مقالات علمی چاپ شده توسط گروه محیط زیست به صفحه Google Scholar پژوهشکده مراجعه فرمایید.