معرفی

آزمایشگاه ممیزی انرژی در سالهای نخستین دهه 1370 خورشیدی در قالب نخستین اقدامات ملی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و توسط سازمان همکاریهای علمی ژاپن  (JICA) راه اندازی شد. این آزمایشگاه در شکل گیری پروژه های ممیزی انرژی در کشور نقش اساسی داشته و بسیاری از صنایع انرژی-بر کشور برای اولین بار توسط تیم تخصصی این آزمایشگاه مورد ممیزی تفصیلی قرار گرفت.
از جمله ممیزی انرژی در صنایع یا واحدهای زیر توسط تیم تخصصی آزمایشگاه ممیزی انرژی انجام گرفته است:

  • مجتمع فولاد مبارکه
  • سیمان فراز فیروزکوه
  • مجموعه ایستگاههای تقویت فشار گاز
  • مجموعه تلمبه خانه های خطوط انتقال نفت و فرآورده های نفتی
  • ذوب آهن اصفهان
  • واحدهای تولید نفت در شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب
  • واحد استخراج و تولید نفت جزیره سیری
  • مجتمع های مسکونی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • مجتمع مس سرچشمه

طی دوره سی ساله فعالیت، این آزمایشگاه همواره بر ارتقا و بروزرسانی تجهیزات و روشهای مورد نیاز جهت انجام ممیزی انرژی تأکید داشته است و بر مبنای تجارب گذشته، آماده مشارکت در پروژه های ممیزی انرژی می باشد.
 

برخی از پروژه های انجام شده


1- طراحی پایه سیستم بازیافت حرارت در واحد احیاء مستقیم                                                                                           محل:  مجتمع فولاد مبارکه- اصفهان

2- طرح بازیافت انرژی در کارخانه سیمان                                                                                                                            محل: کارخانه سیمان فراز فیروزکوه
3- سیستم مدیریت انرژی در بالادستی نفت و گاز                                                                                                                محل: شرکت نفت فلات قاره-شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- شرکت نفت مناطق مرکزی
4- طرح تدوین استاندارد و معیار مصرف انرژی در ایستگاه ها و خطوط انتقال گاز                                                                     محل: پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- ایستگاههای تقویت فشار گاز
5- ممیزی انرژی در صنایع به شدت انرژی بر                                                                                                                       محل: ذوب آهن اصفهان- آلومینیوم اراک- فولاد مبارکه
6- طرح تدوین استاندارد و معیار مصرف انرژی در ایستگاه‏ ها و خطوط انتقال نفت، فرآورده‏های نفتی و تلمبه‏ خانه ‏ها                   محل: پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- تلمبه خانه های نفت