Responsive Image

دکتر فرزام فتوت

مرتبه دانشگاهی:استادیار
سمت:مدیر گروه محیط زیست پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط‌زیست، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت
تخصص: انرژی و محیط زیست (تبدیل زیست ماده و پسماندها به انرژی و سوخت)، فناوری های حذف و جداسازی کربن، فناوری سیال سازی، فناوری ذرات
ایمیل:  fotovat@sharif.edu
شماره اتاق:
شماره تماس: 66085177  داخلی

Responsive Image

دکتر سید علی اکبر سجادی

مرتبه دانشگاهی:دانشیار
سمت:هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط‌زیست
تخصص: شیمی معدنی
ایمیل: sajadi@sharif.edu
شماره اتاق: 305
شماره تماس: 66085177  داخلی 405

Responsive Image

دکتر شهناز قاسمی

مرتبه دانشگاهی: استادیار
سمت: هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست و مدیر آزمایشگاه آب
تخصص: شیمی- شیمی فیزیک
ایمیل: sh.ghasemi@sharif.ir
شماره اتاق: 309
شماره تماس: 66085177  داخلی 421