گروه انرژی


 
Responsive Image

 دکتر مهدی شریف زاده

مرتبه دانشگاهی:استادیار
سمت:هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط‌زیست
تخصص: مهندسی سیستم های انرژی
ایمیل: m.sharifzadeh@sharif.edu
شماره اتاق: 316
شماره تماس: 66085177  داخلی428

Personal Homepage
Responsive Image

دکتر ارس شیخی

مرتبه دانشگاهی:استادیار
سمت:هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط‌زیست
تخصص: Smart GridSmart Energy HubRenewable Energy Systems Industry 4.0 applications Data Analytics
ایمیل: asheikhi@sharif.edu
شماره اتاق: 306
شماره تماس: 66085177  داخلی 419

Download CV
Responsive Image

دکتر عباس رجبی

مرتبه دانشگاهی:استادیار
سمت: مدیر گروه انرژی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی
تخصص:  سیستم های انرژی
ایمیل: Rajabi@sharif.ir
شماره اتاق: 310
شماره تماس: 66085177  داخلی422

Personal Homepageگروه آب


 
Responsive Image

مهندس علیرضا نظری

مرتبه دانشگاهی:مربی
سمت:هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست
تخصص: مهندسی در پردازش و تصفیه  اب و فاضلاب
ایمیل: alavi@sharif.edu
شماره اتاق: 308
شماره تماس: 66085177  داخلی

Download CV
Responsive Image

دکتر ایوب ترکیان

مرتبه دانشگاهی:دانشیار
سمت: مدیر گروه آب و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط‌زیست 
تخصص: محیط زیست
ایمیل: torkian@sharif.edu
شماره اتاق: 413
شماره تماس: 66085177  داخلی 425

Download CV
Responsive Image

مهندس محمد میرزایی

مرتبه دانشگاهی:مربی
سمت : هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط‌زیست
تخصص: سازه های آبی
ایمیل: mirzai@sharif.edu 

شماره اتاق: 315
شماره تماس 66085177  داخلی

Go Google Scholar Pageگروه محیط زیست


 
Responsive Image

دکتر فرزام فتوت

مرتبه دانشگاهی:استادیار
سمت:مدیر گروه محیط زیست پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط‌زیست، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت
تخصص: انرژی و محیط زیست (تبدیل زیست ماده و پسماندها به انرژی و سوخت)، فناوری های حذف و جداسازی کربن، فناوری سیال سازی، فناوری ذرات
ایمیل:  fotovat@sharif.edu
شماره اتاق:
شماره تماس: 66085177  داخلی

Download CV
Responsive Image

دکتر سید علی اکبر سجادی

مرتبه دانشگاهی:دانشیار
سمت:هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط‌زیست
تخصص: شیمی معدنی
ایمیل: sajadi@sharif.edu
شماره اتاق: 305
شماره تماس: 66085177  داخلی 405

Download CV
Responsive Image

دکتر شهناز قاسمی

مرتبه دانشگاهی: استادیار
سمت: هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست و مدیر آزمایشگاه آب
تخصص: شیمی- شیمی فیزیک
ایمیل: sh.ghasemi@sharif.ir
شماره اتاق: 309
شماره تماس: 66085177  داخلی 421

Personal Homepage