جدیدترین اخبار

 • 07 Mar 2023

  مراسم بازنشستگان همکاران پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط‌زیست

  در سال 1401به افتخار بازنشستگی نائل آمدند. مراسمی برای تقدير از اين عزيزان در روز 15 اسفندماه 1401 با حضور دیگر همکارن و اساتید...
 • 19 Feb 2023

  بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور

  یکی از عمده ترین معضلات محیط زیستی کشورهای جهان ازجمله ایران، آلودگی هوای شهری است. حفظ کیفیت محیط زیست و ارتقای شاخصهای کیفیت...
 • 05 Jan 2023

  پنجاه و چهارمين جلسه از سلسله نشست هاي انديشه‌ورزی

  پنجاه و چهارمين جلسه از سلسله نشست هاي انديشه‌ورزی روز يكشنبه 18 دي ماه 1401 از ساعت 14:00 الي 16:00 به صورت مجازي و در...
 • 02 Jan 2023

  برگزاری نشست شفاف سازی تعارضات منافع ذینفعان سد چمشیر به میزبانی پژوهشکده علوم و...

  برگزاری نشست شفاف سازی تعارضات منافع ذینفعان سد چمشیر به میزبانی پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط‌زیست
 • 17 Dec 2022

  برنامه های هفته پژوهش و فناوری سال 1401

  به مناسبت هفته پژوهش و فناوری پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست شریف برگزار میکند.
 • 13 Sep 2022

  فراخوان جذب محقق پسا دکترا

  جذب پژوهشگر پسا دکتری در پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف
 • 17 Nov 2022

  جذب پژوهشگر پسادکتری در پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف

  جذب پژوهشگر پسادکتری در پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست شریف
 • 05 Jul 2022

  برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران

  برگزاری کنفرانس  و نمایشگاه بین المللی بهینه سازی و بهره وری انرژی ایران
 • 26 Sep 2022

  اولین فراخوان جایزه دکتر رنجبر

  اولین فراخوان جایزه دکتر رنجبر
 • 16 May 2022

  امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و و پژوهشکده علوم و فناوری های...

  امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و و پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست شریف

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر، از پرتال خبری دانشگاه صنعتی شریف بازدید کنید. پرتال خبری

اطلاعیه ها

03 Jan 2021

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

03 Jan 2021

نهمین جشنواره معرفی پايان‌نامه های برتر كشوری در رشته مهندسی هوافضا

30 Nov 2021

برنامه های هفته پژوهش سال 1400

عنوان فیلم به صورت مختصر و خلاصه در ج گردد . 

ﻧﻘﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﻧﺮژی در ﺟﺎﻣﻌﻪ

داﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻓﺮا رﺷﺘﻪ ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮ، ﮐﺎراﺗﺮ، ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﻋﺎدﻟﺎﻧﻪ ﺗﺮ را درﺑﺮدارد.

بیشتر بدانید

دستاوردها و افتخارات