جدیدترین اخبار

 • 13 Mar 2024

  دوره آموزشی مدیریت انرژی در صنعت

  شرکت کیمیاگران انرژی با همکاری پژوهشکده علوم، و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی با هدف ارتباط صنعت و دانشگاه می...
 • 13 Mar 2024

  دوره آموزشی ممیزی انرژی مقدماتی

  شرکت کیمیاگران انرژی با همکاری پژوهشکده علوم، و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی با هدف ارتباط صنعت و دانشگاه می...
 • 05 Mar 2024

  گزارش دوره آموزشی طراحی و راه اندازی نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه

  شرکت کیمیاگران انرژی با همکاری پژوهشکده علوم، و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، اقدام به برگزاری دوره های...
 • 22 Feb 2024

  نقش مجلس شورای اسلامی در حل ناترازی انرژی کشور

  نقش مجلس شورای اسلامی در حل ناترازی انرژی کشور   لینک ثبت‌نام: www.irrea.ir\natarazi دوشنبه: 7 اسفندماه 1402 ساعت 14 الی 16 ...
 • 21 Feb 2024

  دوره آموزشی هوشمندسازی ساختمان

  شرکت کیمیاگران انرژی با همکاری پژوهشکده علوم، و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، اقدام به برگزاری دوره های...
 • 13 Feb 2024

  دوره آموزشی طراحی و راه اندازی نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه

  عنوان: دوره آموزشی طراحی و راه اندازی نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه   تاریخ برگزاری : 2 و 3 اسفند  ماه 1402 بمدت 16...
 • 13 Feb 2024

  دوره آموزشی مدیریت انرژی درساختمان

  شرکت کیمیاگران انرژی با همکاری پژوهشکده علوم، و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، اقدام به برگزاری دوره های...
 • 31 Jan 2024

  سلسه نشست های اندیشه ورزی

   سلسه نشست های اندیشه ورزی اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی
 • 28 Jan 2024

  دوره آموزشی ممیزی انرژی پیشرفته

  دوره آموزشی ممیزی انرژی پیشرفته تاریخ برگزاری : 18  بهمن  ماه 1402 بمدت 8 ساعت  ثبت نام و مشاوره: ...
 • 21 Jan 2024

  دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM

  عنوان: دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM تاریخ برگزاری : 11 و 12  بهمن  ماه 1402 بمدت 16...

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر، از پرتال خبری دانشگاه صنعتی شریف بازدید کنید. پرتال خبری

اطلاعیه ها

03 Jan 2021

ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ و ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

03 Jan 2021

نهمین جشنواره معرفی پايان‌نامه های برتر كشوری در رشته مهندسی هوافضا

30 Nov 2021

برنامه های هفته پژوهش سال 1400

عنوان فیلم به صورت مختصر و خلاصه در ج گردد . 

ﻧﻘﺶ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اﻧﺮژی در ﺟﺎﻣﻌﻪ

داﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻓﺮا رﺷﺘﻪ ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮ، ﮐﺎراﺗﺮ، ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﻋﺎدﻟﺎﻧﻪ ﺗﺮ را درﺑﺮدارد.

بیشتر بدانید

دستاوردها و افتخارات