گروه‌های پژوهشی انرژی

اهداف راهبردی

گروه انرژی و محیط زیست در سال 1388، با هدف انجام پژوهش های بنیادین مرتبط با مسائل زیست محیطی سیستم های انرژی شکل گرفت. این گروه مشارکت در ارائه راهکارهای توسعه پایدار سیستم های انرژی در سطح ملی و بین المللی را به عنوان چشم انداز خود قرار داده و در این راستا، در نظر دارد تا در بلند مدت، به کانون تفکر مرجع تصمیم سازی و تصمیمگیری در مورد مسائل زیست محیطی سیستم های انرژی تبدیل شود. هدف میان مدت گروه انرژی و محیطزیست، تهیه ابزارهای تحلیلی مدیریت کاهش اثرات محیط زیستی سیستم های انرژی خواهد بود و در کوتاه مدت، انتظار آن می رود تا با ایجاد زیرساخت های لازم، گروه انرژی و محیط زیست به ارائه خدمات دانشی با رویکرد جامع و نظام مند انرژی و محیط زیست بپردازد.

محورهای پژوهشی

  • توسعه مدل های تحلیلی انرژی و محیط زیست
  • ایجاد پایگاه اطلاعات انرژی و محیط زیست
  • تدوین مبانی سیاست گذاری انرژی و محیط زیست، و تسهیل فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری
  • توسعه آزمایشگاه انرژی و محیط زیست، و تجاری سازی
  • فناوری های پاک بخش انرژی در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف