• تعیین الگوهای مکانی زمانی تغییرات کیفیت آب جاجرود در بالادست سدلتیان
  • طراحی و ساخت پایلوت نمک زدایی آب با همکاری بخش خصوصی
  • ارزیابی فنی و اقتصادی نمک زدایی آب در کشاورزی
  • ارزیابی فنی و اقتصادی استخرهای خورشیدی
  • ارزیابی فنی و اقتصادی مدیریت شورابه ها