آزمایشگاه آنالیز حرارتی در سال 90 راه اندازی شده است. هدف انجام آزمون های TGA/DSC در پروژه های دانشجویی،پایان نامه ها و همچنین کاربردهای صنعتی  می باشد و این آزمایشگاه جز معدود آزمایشگاهها در کل کشور است که مجهز به این دستگاه بوده و به بیشتر دانشگاه های ایران و هچنین مراکز علمی و صنعتی خدمات آزمایشگاهی ارائه داده است.

 

تجهیزات

دستگاه اصلی این آزمایشگاه دستگاهَ ( TGA/DSC ) می باشد.در این دستگاه تغییرات وزن نمونه ماده بر حسب دما یا زمان مطابق با یک برنامه دمایی در یک اتمسفر کنترل شده به دست می آید. هم چنین همزمان تغییرات شار گرما یا (heat flow) نیز نسیت به دما یا زمان اندازه گیری می شود و یک دستگاه آنالیز همزمان می باشد.

نام کامل دستگاه:  (Thermogravimetric Analysis (TGA) & Differential Scanning Calorimetry (DSC

نام شرکت و کشور سازنده:swiss ,Mettler Toledo